CMDF เผยครึ่งปีแรกมอบทุนกว่า 480 ล้านบาท ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 15, 2021

CMDF เผยครึ่งปีแรกมอบทุนกว่า 480 ล้านบาท ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เผยครึ่งปีแรก 2564 อนุมัติให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนแล้ว 18 โครงการ จาก 11 องค์กร และความร่วมมือระหว่าง CMDF และมหาวิทยาลัย 2 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 480 ล้านบาท หวังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ พร้อมผลักดันการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ตลาดทุน และการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงครึ่งปีหลัง


ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 CMDF ได้ขยายการให้ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ให้มีความหลายหลายมากขึ้น และครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้านของ CMDF รวม 18 โครงการ จาก 11 องค์กร และความร่วมมือระหว่าง CMDF และมหาวิทยาลัย 2 แห่ง มูลค่ากว่า 480 ล้านบาท ทั้งการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ตลาดทุน


1) ด้านการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถแข่งขัน CMDF ได้สนับสนุนหลายโครงการ เช่น การลงทุนจัดตั้งบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด (CMDF Digital Infrastructure Co., Ltd.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขับเคลื่อนตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล การให้ทุนในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการสื่อสารกับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนการพัฒนา Thailand ESG Investment Framework ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การจัดทำคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี การพัฒนาธรุกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน รวมถึงการทำข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการยกระดับศูนย์กลางข้อมูลพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุนผ่าน Prof. Link Extension เป็นต้น

2) ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตลาดทุน CMDF ได้สนับสนุนให้มีการขยายขอบเขตโครงการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และการจัดการลงทุนที่เริ่มในปี 2563 ให้ครอบคลุมบุคลากรอย่างทั่วถึงมากขึ้น และได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนในด้านงานเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations) รวมถึงสนับสนุนให้ทุนการศึกษาและเข้าสอบหลักสูตร CFA ผ่านสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ และอีกสองมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรตลาดทุนในอนาคต

3) ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุน CMDF สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของ SME/startups ให้สามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตผ่าน LiVE Platform ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการนำร่องในปี 2563 โดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยพัฒนา SME/Startups ได้กว่า 200 ราย

4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ตลาดทุน CMDF ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย Capital Market of ALL เพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนตลาดทุน (factor library) และ CMDF อยู่ระหว่างการเตรียมยกระดับสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) โดยปัจจุบัน CMRI ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่จะมาร่วมช่วยกำหนดทิศทางการวิจัยของตลาดทุนไทย

“สำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งหลังของปี 2564 CMDF จะมุ่งเน้นผลักดันการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic grants) ให้สำเร็จตามแผนงาน อาทิ โครงการประกวดการออมผ่านตลาดทุน ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างความรู้ตลาดทุนและการลงทุนที่น่าจะพิจารณาสนับสนุนทุนในไตรมาสที่ 3 และล่าสุดได้เปิดรับผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนมี Fund Rating Report ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้สำเร็จภายในไตรมาสที่ 4 โดย CMDF มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนไทย เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย CMDF พร้อมสนับสนุนทุนแก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีศักยภาพ และมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดทุนไปด้วยกัน” ดร. ประสารกล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ได้ตลอดทั้งปีที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ grant@cmdf.or.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages