ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน เดินหน้าสร้างความยั่งยืนร่วมกัน - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 3, 2021

ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน เดินหน้าสร้างความยั่งยืนร่วมกัน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานในองค์กร คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สานประโยชน์สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่าคงอยู่ และเดินตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน โดยได้ถ่ายทอดแนวทางดำเนินงานสู่โรงงานและฟาร์มทั่วประเทศ ด้วยการปลูกฝังพนักงานสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชน ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้จัดประกวดและมอบรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (CPF CSR Awards) เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานคิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สอดรับกลยุทธ์ของบริษัท Sustainability in Action ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา

“ปีนี้ บริษัทฯยกระดับและบูรณาการขีดความสามารถของพนักงาน จัดประกวด CSR Pitching Contest 1#2021 ชิงเงินรางวัลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง มีโครงการที่เข้าประกวด 17 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานของโรงงานและฟาร์ม ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน ” นายวุฒิชัย กล่าว

ผลการแข่งขันมี 6 โครงการที่ได้รับรางวัล จากเกณฑ์พิจารณา ด้านความคิดสร้างสรรค์ การขยายผลและความยั่งยืน ประโยชน์ และ ความเป็นไปได้ โดยรางวัลสูงสุด Gold Pitch ได้แก่ “โครงการน้ำดื่มชุมชน” ของโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก-โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดโครงการ และขยายผลสร้างประโยชน์ต่อชุมชน เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดื่มของชุมชนให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และยังเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมาย SDGs ข้อ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน และข้อ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ โครงการอื่นๆที่ได้รับรางวัล จะนำไปต่อยอดโครงการ และขยายผลสร้างประโยชน์สู่ชุมชน ประกอบด้วย โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก-โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) คว้ารางวัล Bronze Pitch จากโครงการ " Waste to Value.. สู่ธนาคาร(ขยะ) รักษ์โลก ส่วนอีก 4 โครงการ ที่ได้รางวัล Popular Pitch ได้แก่ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์ โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน ธุรกิจอาหารสัตว์ (สัตว์บก) โครงการแหล่งเรียนรู้ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว การผลิตอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยไก่พันธุ์โคราช ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรส่งออก โครงการ CPF ...IMM SOOK LEARNING CENTER BY BANMAISAMRONG SCHOOL โดยธุรกิจไก่พันธุ์ สระบุรี ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรส่งออก และ โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว บ้านธรรมชาติล่างโมเดล โดยโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก-โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ นักวิชาการอิสระ อดีตรองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะกรรมการฯ กล่าวว่า จากการติดตามโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซีพีเอฟ มีโครงการที่ดีหลายโครงการ เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นโครงการที่น่าจะต่อยอด ไม่ใช่แค่อิ่มปาก อิ่มท้อง แต่ต้องอิ่มปัญญาด้วย ซึ่งหลายโรงเรียนนำไปบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นและสามารถนำไปเป็นอาชีพต่อไปได้ เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ มีโครงการที่นำเทคโนโลยีออนไลน์มาช่วยทำการตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือของโรงเรียน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ไชยยศ บุญญากิจ นักวิชาการอิสระ อดีตรองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม และคณะกรรมการของซีพีเอฟ 2 ท่าน คือ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages