มางานเดียวได้เที่ยว ๑๔ จังหวัด “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางฯ” จัดขึ้น ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่วัดขนอน (หนังใหญ่) จ.ราชบุรี - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 17, 2020

มางานเดียวได้เที่ยว ๑๔ จังหวัด “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางฯ” จัดขึ้น ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่วัดขนอน (หนังใหญ่) จ.ราชบุรีการเกิดขึ้นของ “พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์เรียนรู้ในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง” ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากจิตวิญญาณที่รัก และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเองทั้งสิ้น เป็นครั้งแรกและการรวมตัวครั้งสำคัญ “ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน)” ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ๓๐ แห่งภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ชูแนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” จาก ๑๔ จังหวัด แบ่งเป็น ๕ กลุ่มสายน้ำ “แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก-ลพบุรี แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี” พร้อมแล้วจะจัดงานนี้ขึ้น ระหว่าง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ ที่วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม ต.สร้อยฟ้า จ.ราชบุรี 

การเดินทางจาก กทม. มุ่งหน้าสู่อำเภอโพธารามเพียงแค่ ๘๐ กว่ากิโลเมตร ผ่านตลาดอำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองเลี้ยวขวาเข้ามาที่วัดขนอน พบกับการเนรมิตบริเวณลานให้เป็นลานกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมบนเวทีในโรงมหรสพ และเวทีกลางแจ้ง มาร่วมสัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตลอดระยะเวลา ๓ วันของการจัดงาน ซึ่งจะได้พบกับการเสวนาเชิงวิชาการ การสาธิตและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน


** เวทีเสวนาเชิงวิชาการ ณ โรงมหรสพหนังใหญ่ 
(วัดขนอนหนังใหญ่)

** วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

การเสวนา : เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมชุมชน ๕ ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” 

- อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี 

- ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

- ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน

- ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี

- ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก- ลพบุรี

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี


** วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

การเสวนา : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต 

- พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

- นางศาริสา จินดาวงษ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

- อ.พิศาล บุญผูก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกวานอาม่าน

- ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ปธ.หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี


** วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การเสวนา : เจาะลึก ทวาราวดีในแดนสยาม “ถิ่น ... ทวาราวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ” 

- นายมนัสศักดิ์ รักอู่ นักวิชาการอิสระ

- รศ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง อาจารย์ประจำภาควิชา โบราณคดี ม.ศิลปากร

- ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา ม.ศิลปากร

- อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี 

** วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


การเสวนา : “ผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”

- พระครูพิทักษ์ศิลปาคม ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

- ดร.กนกวรรณ แสนเมือง รองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- (ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์)

ดำเนินรายการโดย นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี 

** เวทีลานกลางแจ้ง (เวทีเล็ก)

- การจัดแสดงนิทรรศการ ๓๐ พิพิธภัณฑ์ จาก ๕ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก- ลพบุรี แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำแม่กลอง

- ชมผ้าไทยชาติพันธุ์ เช่น ลาวครั่ง ไทยทรงดำ ไทยพวน ไท-ยวน เป็นต้น

- นิทรรศการเรียนรู้วิถีชีวิต – วัฒนธรรม 

- การละเล่นภาคกลาง เช่น การแสดงหนังใหญ่ (พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน) ลิเกมอญ (ชุมชนมอญสังขละบุรี) รำตังบั้งหมอ (พิพิธภัณฑ์ปานถนอม) การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เซิ้งหางธงสงกรานต์” (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่ง) 

- กิจกรรมการสาธิต – อาหาร เช่น กวนกระยาสารท (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านดงกระทงยาม) อาหารมอญ (พิพิธภัณฑ์วัดม่วง) ขนมตาล (บ้านหนองขาว) การทำข้าวกระยาคู (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง)

- กิจกรรมการสาธิต - การแกะสลักลายวิจิตร (พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา กวานอาม่าน)

การทอผ้ากี่เล็ก (พิพิธภัณฑ์จันเสน) การทำดอกหน้าหมอน (พิพิธภัณฑ์ปานถนอม) การทำเสื่อกก, ปักสไบมอญ (สไบมอญบางลำภู) การปักลายผ้าไตดำ (พิพิธภัณฑ์ไตดำโบราณ) การสาธิตการตีเหล็ก (บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง) การทำกระเป๋าจากผักตบชวา (พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย บ้านลานแหลม) 

- กิจกรรมสาธิตเวิร์คช็อป เช่น ตัดพวงมะโหด การตอกหนังใหญ่ การตีเหล็ก การทำลูกช่วง การปั้นหม้อน้ำตาลจิ๋ว การระบายสีว่าวตัวเล็ก เป็นต้น

- มิวเซียมช็อป ของดีพิพิธภัณฑ์ภาคกลางที่นำมาจำหน่าย 

- การจำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น 

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น พาลูกหลาน มาชมงานศิลปวัฒนธรรม ที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ เหมาะกับการให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้มาศึกษาเรียนรู้ นับว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่มิควรพลาด สนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมการแสดง Work shop และการสาธิตได้ที่ Facebook : เพจมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สุริสา อาศุศิริ โทร. ๐๙๒-๖๐๕-๖๔๔๕ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages