ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 15, 2020

ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานของความปลอดภัย มีคุณภาพ และเพียงพอ เพื่อผู้บริโภคในประเทศและทั่วโลกในทุกสถานการณ์ ด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามนโยบายลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอต่อการบริโภคของมนุษย์ทั้งในยากปกติและในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ความมั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้โลกก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 

“ซีพีเอฟ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ เพราะการได้บริโภคอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานในการป้องกันโรค และกระบวนการผลิตอาหารที่มีมาตรการสุขอนามัยเข้มงวดตลอดห่วงโซ่การผลิต จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค” นายวุฒิชัย กล่าว

นายวุฒิชัย กล่าวว่า ในวันอาหารโลก 16 ตุลาคม ของทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ ที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับการระบาดของโควิด 19 ทำให้ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการปัองกันโรคและมาตรการด้านสุขอนามัยในระดับสูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งคนและเครื่องจักร โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยมีเป้าหมายเดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 (ปีพ.ศ. 2573) รวมทั้งลดการสูญเสียอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกิน ในกระบวนการและห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร ด้วยตระหนักดีว่าอาหารที่ถูกทิ้งเป็นขยะ สร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ไก่เบญจา หมูชีวา เป็นการใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารบนพื้นฐานของความปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคงรสชาติที่อร่อยอีกด้วย 

ในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน บริษัทฯ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ (Good Citizen) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร ด้วยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนทุกระดับ ไม่เฉพาะคนไทยแต่รวมถึงผู้บริโภคทั่วโลก ./ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages