ศธ. หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ทันสมัย จับมือนักธุรกิจ-หอการค้าจังหวัด ให้ความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 22, 2022

ศธ. หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ทันสมัย จับมือนักธุรกิจ-หอการค้าจังหวัด ให้ความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับสถานศึกษา และนำผลที่ได้จากการฝึกอบรม นำสู่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา และขยายผลสู่ชุมชน และเปิดร้าน K Farm Koffee ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาทุกประเภท โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2570) ก็ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดงาน และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ทันสมัยได้ โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันทำให้การพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดและของประเทศ

แต่อย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าก็มาพร้อมกับปัญหาและความผันผวนของสังคมในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มิติ เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนจึงต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ดังนั้นความจำเป็นของการเรียนทุกวันนี้ คือการเรียนแบบ STEM คือ Scient -Technology- Engineer- Math และเราก็จะใส่ตัว A คั่นระหว่าง E กับ M เป็น STEAM ซึ่งตัว A หมายถึง Art of Life ซึ่งหมายถึง ศิลปวัฒนธรรม รากเหง้า ประเพณี และเสน่ห์ที่ดีงามของไทยไว้

"การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ เพราะมีทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ มาร่วมมือด้วย ถือเป็นการพลิกโฉมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อนักศึกษา ต่อสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง อยากให้นำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่และพัฒนาเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรของสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา และยังได้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับสถานศึกษาอีกทั้งยังสามารถขยายผลสู่ชุมชน เกษตรกร รวมถึงประชาชนที่สนใจ จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจะส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเต็มกำลังและเต็มศักยภาพ" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว คุณหญิงกัลยา ยังได้มอบเกียรติบัตร เพชรเกษตร แก่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 วิทยาลัยฯ จำนวน 11 ท่าน และได้เยี่ยมชมการสาธิต การแสดงผลงาน และผลผลิตด้านการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และศิษย์เก่าที่นำมาแสดง พร้อมปล่อยปลาบริเวณแปลงนาสาธิต ร้านกาแฟ K Farm Koffee

ที่มา: https://upressrelease.cuvw.xyz/2022/09/22-65.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages