ม. มหานคร จับมือพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 30, 2022

ม. มหานคร จับมือพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวคิด วิเคราะห์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน ภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทยควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตคุณภาพสูงรองรับทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต ว่า MUT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เราจึงต้องรับผิดชอบอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาหลายพันคนที่เลือกมาเรียนกับเรา รวมถึงต้องพาทีมบุคลากรนับพัน ฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ ทั้งปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ปัญหาประชากรที่เป็นเยาวชนวัยเรียนลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงซึ่งส่งผลให้จำนวนแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่สายการผลิตและบริการลดลง ในขณะที่ EEC ประกาศแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานทักษะสูงหลายหมื่นคนและตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นทวีคูณทุกปี จึงทำให้ต้องหันมาพิจารณากำลังแรงงานอายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวนกว่า 35 ล้านคน ที่อยู่ระหว่างประกอบอาชีพให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เสริมเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (Automation) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นต้น

ม. เทคโนโลยีมหานคร พร้อมเพื่อการนี้แล้วและเรายังได้ทำหน้าที่สร้างบัณฑิตคุณภาพเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อไปสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจของชาติและจรรโลงสังคมนั่นคือเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนของประเทศในอนาคต โดยในปีพ.ศ. 2566 MUT จะมีการนำแนวการเรียนการสอนแบบ Modular สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และกล้าตัดสินใจ จุดเด่นของการเรียนแบบ Modular คือ มีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความเหมาะสมและตามบริบทของสังคมที่พลิกผันตลอดเวลา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ยังคงเน้นแนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning คือเน้นที่วิธีการเรียนรู้โดยการนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากประสบการณ์และมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเครือข่ายกับตลาดงานที่ช่วยระบุทักษะที่ต้องการใช้จากบัณฑิตของเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม MUT จึงป้อนทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศและทำไมนักศึกษาจึงต้องเลือกเรียนที่ม. เทคโนโลยีมหานคร

นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUTIC) และคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า งานสัมมนาไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ ม. เทคโนโลยีมหานคร จะได้นำความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาที่ร่วมระดมความคิดที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเราหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับแนวคิดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคตNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages