NT CSR ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเท่าทันยุคดิจิทัล - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 18, 2021

NT CSR ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเท่าทันยุคดิจิทัล


หากมองภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ขององค์กรในยุคดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน หรือ NT ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครอบคุลมครบวงจรมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบาย Digital Thailand 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมแก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วย การบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ด้วยการนำศักยภาพของพนักงาน และความเชี่ยวชาญขององค์กรไปสร้างประโยชน์ สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT

NT เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR) โดยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) อาทิ โครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green NT โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และการนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ ชุมชน (CSR after process) ผ่านโครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เช่น โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสุขศาลาพระราชทาน และการสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล

ที่ผ่านมา NT ให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการนำศักยภาพขององค์กร มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ในหลายโครงการที่มุ่งยกระดับความสามารถของเยาวชนในทุกพื้นที่ แม้ในที่ห่างไกลก็ตามด้วยโครงข่ายดิจิทัลและโทรคมนาคมที่เข้าถึง ครอบ คุลมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 100 Mbps ให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของสำนักงาน กศน. ในหลายพื้นที่กว่า 107 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ยกระดับสังคมไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages