สถาบันพระปกเกล้า ปิดหลักสูตร ”สิทธิมนุษยชน” รุ่น 2 ด้าน “ศ.วุฒิสาร“ มองบทเรียนโควิด มีความซับซ้อนจากความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 16, 2021

สถาบันพระปกเกล้า ปิดหลักสูตร ”สิทธิมนุษยชน” รุ่น 2 ด้าน “ศ.วุฒิสาร“ มองบทเรียนโควิด มีความซับซ้อนจากความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม


วันที่ 16 พฤศจิกายน ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายเรื่อง สังคมไทยได้อะไรจาก Covid-19 ในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปสม.) รุ่นที่ 2


โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2


ศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวในตอนหนึ่งถึง สังคมไทยได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิดในเรื่อง การจัดการเชิงพื้นที่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยากจน การปรับวิถีการทำงาน พลัง หรือทุนทางสังคมของสังคมไทย มีมูลค่าสูง (อาสาสมัครมีพลังสูงมาก น้ำใจเอื้อเฟื้อ คนไทยมีวินัยและรับผิดชอบทางสังคม) การจัดการภายใต้ฐานข้อมูลร่วมกัน


สำหรับบทเรียนจาก covid-19 มีความซับซ้อนของปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม เศรษฐกิจระดับรากฐาน ผู้ประกอบการย่อย ประสบปัญหามากที่สุด การว่างงาน การว่างงานแฝง ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวประสบภาวะถดถอยอย่างรุนแรง เศรษฐกิจครัวเรือนมีปัญหามากขึ้น คุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว


จึงเป็นบทเรียนของสังคมไทย ในการจัดการเชิงพื้นที่ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน( Big data) ทุนทางสังคมไทยมีศักยภาพสูง


ด้านนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่าย นักบริหารระดับสูง จากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages