NT ตอกย้ำความสำเร็จ รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการระดับ A พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 20, 2021

NT ตอกย้ำความสำเร็จ รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการระดับ A พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในบทบาทการบริหารจัดการด้านโทรคมนาคมให้กับประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดรับกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในงาน “ITA DAY 2021 : More Open, More Transparent” ซึ่ง NT ได้ระดับ A ด้วยคะแนน 94.45 ตอกย้ำความสำเร็จสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความท้าทายในยุคดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของสังคมและความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจที่ต้องหารายได้เท่านั้น แต่ในมุมของการบริหารงาน NT ยังได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ(ITA) ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใส เป็นสำคัญ


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

2. มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศ ปกป้อง ทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

3. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

4. ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

5. คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝนพัฒนา และดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม

6. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ละเว้นการรับหรือให้สินจ้างรางวัลที่ถือได้ว่าปฏิบัติมิชอบและไม่ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิด

7. ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือผู้อำนาจทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

8. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ทั้งนี้ NT จะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages