วธ. มอบทุนศาสนทายาท 800 ทุน ทั่วประเทศ สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 20, 2021

วธ. มอบทุนศาสนทายาท 800 ทุน ทั่วประเทศ สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า พระภิกษุ สามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการสืบทอด เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและนำไปปฏิบัติตามกรอบศีลธรรมอันดีงาม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาทในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และทรงสนพระทัยศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎก ได้มีพระราชปุจฉาเผดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ ว่า “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก” เพื่อเป็นการจรรโลงบวรพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่งคง รวมทั้งรับสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง และวัดโมลีโลกยาราม จัดถวาย “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร” แก่พระภิกษุหรือสามเณรที่สอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา 2564 


 ตั้งแต่เปรียญธรรม 3ประโยค-เปรียญธรรม 8 ประโยค ในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยในส่วนกลาง จัดพิธีถวายทุนการศึกษา ณ วัดโมลีโลกยาราม จำนวน 300 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ส่วนภูมิภาค 68 จังหวัด ดำเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จำนวน 500 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถเข้าถึง แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนทายาท และนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนา ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages