ม.รัตนบัณทิตร่วมมือส.อีสปอร์ต เอาใจเกมเมอร์เปิดหลักสูตรป.ตรี - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 18, 2022

ม.รัตนบัณทิตร่วมมือส.อีสปอร์ต เอาใจเกมเมอร์เปิดหลักสูตรป.ตรี


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รุกตลาดอีสปอร์ต จับมือกับ "สันติ โหลทอง" นายกสมาคมอีสปอร์ต เอาใจนักสิตนักศึกษารุ่นใหม่เปิดหลักสูตร "บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต" สามารถนำองค์ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกม และอีสปอร์ต ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัจจุบันของกีฬาอีสปอร์ต และแนวทางในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีกิตติคุณ ดร.ประวิช รัตนเพียร เป็นประธาน และนายสันติ โหลทอง ท่านนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสำหรับนิสิตรุ่นใหม่ได้มีทางเลือกในการศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับด้านอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต


โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต Bachelor of Business Administration (Game and E-Sports) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี(Bachelor Degree) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต Bachelor of Business Administration (Game and E-Sports) จุดเด่นของสาขาวิชา คือบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นผู้มีความมานะ อดทน ขยัน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสังคม และประเทศชาติองค์ความรู้หลักของสูตร มุ่งเน้นความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต เช่น

• ความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

• นำความรู้ที่ศึกษาได้มาประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ตอนึ่งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต "สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต"เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีที่มีใจรักในการเล่นเกม อยากเรียนรู้ทั้งระบบของวงการ E-sport ต้องไม่พลาด! สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://www.rbac.ac.th/online-register/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages