อธิบดีกรมชลประทาน “ประพิศ”สั่งปรับแผนบริหาน้ำแบบประณีต สู้ภัยแล้งและน้ำเค็ม พร้อมขีดเส้น 3 เดือน ปัญหาผักตบชวาต้องจบ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 21, 2021

อธิบดีกรมชลประทาน “ประพิศ”สั่งปรับแผนบริหาน้ำแบบประณีต สู้ภัยแล้งและน้ำเค็ม พร้อมขีดเส้น 3 เดือน ปัญหาผักตบชวาต้องจบ


วันนี้ ( 20 ก.พ. 64 ) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางมายังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และเข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา-แม่กลองฤดูแล้ง ปี 2563/64 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ

ทั้งนี้ นายประพิศ ได้กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลองในฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อให้มีการบริหารน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในเกณฑ์น้อย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีใน 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง รวมถึงนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการบริหารการจัดการน้ำแบบประณีต และสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ทั้งเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลยืนต้นเป็นหลัก รวมถึงการผลักดันน้ำเค็มที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้

“ อีกสิ่งที่สำคัญคือ ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมนุมน กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังเจ้าหน้าที่ และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน้ำ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที”

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อไปว่า กรมชลประทานจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มความสามารถ ตามศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับเกษตรกร และประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ ต้องขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการช่วยกันให้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง น่วนกรณีที่หน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วน 1460 กรมชลประทานบริการประชาชน

“ นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานต่างๆของกรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากนี้ นั่นคือ การกำจัดผักตบชวาในลำน้ำต่าง ๆ ที่กรมชลประทานเกี่ยวข้องด้วยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ดังนั้น ใน3 เดือนนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องผักตบชวาจะต้องเกิดผลสำเร็จอย่างเด่นชัด” นายประพิศกล่าวในที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages