กรมการแพทย์ จัดงานมหกรรมผู้สูงอายุครั้งที่ 4 ผนึกรัฐฯ เอกชน ชุมชน ประชาคม มุ่งสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 10, 2023

กรมการแพทย์ จัดงานมหกรรมผู้สูงอายุครั้งที่ 4 ผนึกรัฐฯ เอกชน ชุมชน ประชาคม มุ่งสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ


กรมการแพทย์ จัดงานมหกรรมผู้สูงอายุครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด Aging in Place: The Meanings of Aging in Place มุ่งกระตุ้นทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับมหภาค ภาครัฐฯ เอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึงระดับ ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ผลักดันประเทศไทยสู่ “สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ” สร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการยกระดับคุณภาพสังคมสูงวัยแบบองค์รวม และบริการด้านสุขภาพ การเงิน พร้อมเวทีเสวนา แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตครบทุกด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การเงิน ส่งเสริมการทำงานหลังเกษียณ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) อย่างสมบูรณ์ มีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรรวม หรือประมาณ 13.5 ล้านคน ถือเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับ อาทิ สิ่งแวดล้อม ระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพ ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพและสังคม การคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพ รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดูแลทุกมิติ ตั้งแต่พื้นฐานทางวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน มีกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายที่ยั่งยืน ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้ยาวนานที่สุด มีภาวะพึ่งพิงช้าที่สุด สามารถอยู่ในที่ตั้งได้อย่างมีความสุข (Aging In Place) สอดคล้องกับความต้องการ และได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามบริบทที่เหมาะสม ทั้งนี้ หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ คือ การบูรณาการที่ทุกองค์กรต้องมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการรองรับสังคมสูงอายุ โดยประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย มุ่งยกระดับการให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพ การตรวจรักษาโรคในคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แว่นสายตา ฟันเทียมและรากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการแพทย์ ได้จัดงานมหกรรมผู้สูงอายุปีที่ 4 The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยธีมงานในปีนี้คือ “Aging in Place: The Meanings of Aging in Place” ความหมายในความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐฯ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในบริบทของสังคมไทย ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการวิชาการ และบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาทิ การคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ บริการทำสปาเปลือกตา การอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอ ตรวจวิเคราะห์สภาพผิว การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย การประเมินความเสี่ยงภาวะหกล้ม บูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงานก่อนเกษียณ บริการตรวจสุขภาพเท้า ตลอดจน บูธนิทรรศการจากองค์การเภสัชกรรม บูธกิจกรรมจาก สสส. และบูธจากหน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการออม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุระดับประเทศ ทั้งด้านสุขภาพ นโยบาย สังคม ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การเงิน และการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เพื่อร่วมกันผลักดันสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ให้กับประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages