ปกครองมอบรางวัล อำเภอสร้างสุข 2564 ยกระดับงานบริการ มุ่งเน้นการทำงานแบบดิจิทัล - The Tellus Post

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 15, 2021

ปกครองมอบรางวัล อำเภอสร้างสุข 2564 ยกระดับงานบริการ มุ่งเน้นการทำงานแบบดิจิทัล


กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลอำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” ประจำปี 2564 โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับกิจกรรมอำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวความประทับใจ และร่วมโหวตให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดของกรมการปกครองที่ไปติดต่อรับบริการ ซึ่งในปีนี้ คะแนนโหวตด้านงานบริการสูงสุดใน 3 กลุ่มขนาดอำเภอ ที่ได้รับรางวัลอำเภอสร้างสุข ได้แก่ รางวัลอำเภอขนาดเล็ก - นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับรางวัล, รางวัลอำเภอขนาดกลาง - นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับรางวัล และและรางวัลอำเภอขนาดใหญ่ - ว่าที่ ร.ต. รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนรับรางวัล


ทั้งนี้ กิจกรรมอำเภอสร้างสุข ได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกอำเภอทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยกรมการปกครองได้ติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปิดรับคะแนนโหวตและความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีผู้ร่วมประเมินกว่า 40,000 ราย อย่างไรก็ตาม แม้กิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดแล้ว นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ยังคงเน้นย้ำภารกิจของกรมการปกครองโดยเฉพาะการบริการที่ดีให้กับประชาชน ตามแนวคิด “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เพื่อให้ที่ว่าการอำเภอและหน่วยบริการของกรมการปกครอง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สอดรับนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนตามแนวทาง “อำเภอ..วิถีใหม่” ซึ่งฝ่ายปกครองจะนำเอาเครื่องมือดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของกรมการปกครองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อยกระดับการบริการของกรมการปกครอง ซึ่งได้เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการประชาชนของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งข้อมูลจากผู้รับบริการโดยตรงจะเป็นประโยชน์ต่อยอดการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมการปกครองให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ลดภาระของประชาชน ทั้งนี้ ที่ว่าการอำเภอที่ได้รับรางวัล ทั้ง 3 แห่งนั้น จะถือเป็นต้นแบบเพื่อแบ่งปันแนวทาง และต่อยอดการยกระดับงานบริการประชาชนแบบมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องไปยังที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศต่อไป

                        ###################################

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages